CONDIŢII DE VÂNZARE

 

Garanţiile noastre

 

STEADY PROMOTION oferă garanţii explicite asupra calităţii şi termenelor de livrare.

Dacă nu sunteţi mulţumit de calitatea unei lucrări, vă vom propune o nouă versiune în cel mai scurt timp cu putinţă. Dacă şi a doua versiune conţine erori, aveţi dreptul la rambursarea parţială sau totală a sumei pe care aţi plătit-o.

Condiţiile şi procedura de contestare a unei lucrări sunt descrise mai jos.

În cazul în care lucrarea v-a fost livrată cu o întârziere de peste o treime din termenul de livrare, iar dacă întârzierea este imputabilă direct şi exclusiv lui STEADY PROMOTION, vă vom rambursa până la 100% din valoarea lucrării.

În nici un fel de situaţie, STEADY PROMOTION S.R.L. nu va răspunde cu mai mult de 100% din valoarea facturii emise pentru lucrarea contestată.

 

Condiţii generale de vânzare

 

Prezentele condiţii generale de vânzare se aplică în cazul tuturor lucrărilor efectuate de STEADY PROMOTION S.R.L. pentru clienţii săi.

1. Toate solicitările de traduceri vor fi însoţite de o comandă care va include preţul stabilit între părţi. Comanda ne va fi transmisă prin poşta obişnuită, e-mail sau fax, rezervându-ne dreptul să refuzăm începerea unei lucrări în lipsa comenzii.

2. Documentele tehnice vor fi însoţite de documente de referinţă oferite de client şi/sau de desene sau diagrame pentru o mai bună înţelegere a acestor documente.

3. Traducerile vor fi contorizate per cuvânt în limba sursă, în cazul în care nu s-a convenit altfel anterior .

4. În situaţia în care clientul anulează comanda, toate serviciile prestate până în momentul respectiv vor fi facturate la valoarea de 100%, iar serviciile ce urmau să fie prestate în continuare vor fi facturate cu 50%.

5. În cazul în care nu s-a convenit în alt fel, toate facturile vor fi plătite în termen de cinci zile lucrătoare de la data emiterii lor.

6. Orice întârziere de plată sau neplata va declanşa imediat procedura de recuperare a întregii sume datorate de client, fără nici o notificare prealabilă sau alte formalităţi. STEADY PROMOTION S.R.L. îşi rezervă dreptul să perceapă dobânzi calculate la rata oficială a Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii. În plus, clientul trebuie să ramburseze toate cheltuielile efectuate de STEADY PROMOTION S.R.L. pentru stingerea litigiului.

7. STEADY PROMOTION S.R.L. nu va răspunde în nici un fel pentru traducerile nesatisfăcătoare din punct de vedere stilistic. Mai ales în cazul materialelor publicitare şi promoţionale, serviciile prestate de STEADY PROMOTION S.R.L. vor fi limitate la traducerea simplă a textelor, în cazul în care nu s-a solicitat altceva în mod expres. STEADY PROMOTION S.R.L. nu va fi făcută răspunzătoare pentru redactarea textului într-un stil publicitar diferit de textul sursă. Răspunderea noastră se limitează la valoarea facturii.

8. Reclamaţiile vor fi luate în considerare numai dacă sunt primite prin trimiteri poştale recomandate cu confirmare de primire în termen de şapte zile de la livrarea totală sau parţială a lucrărilor. Toate reclamaţiile trebuie să fie însoţite de documentele originale şi traducerile contestate. După scurgerea termenului mai sus menţionat se va considera că traducerea e corectă.

9. În cazul în care un client este nemulţumit şi reclamaţia a fost depusă în termenul convenit, STEADY PROMOTION S.R.L. acceptă, pe propria sa cheltuială, să livreze o versiune editată a traducerii contestate într-un termen egal cu o treime din cel stabilit iniţial plus douăzeci şi patru de ore. Acest al doilea document va fi folosit pentru evaluarea calităţii traducerii în vederea stabilirii sumei ce urmează să fie rambursate la discreţia STEADY PROMOTION S.R.L.

10. STEADY PROMOTION S.R.L. nu va fi făcută răspunzătoare pentru întârzierile cauzate de funcţionarea necorespunzătoare a aparatelor fax, modemurilor, e-mail-urilor sau altor agenţi de transmisie care nu se află direct sub controlul STEADY PROMOTION S.R.L.

11. În eventualitatea în care livrarea s-a făcut cu o întârziere de peste o treime din termenul convenit şi în eventualitatea că întârzierea este direct şi exclusiv imputabilă lui STEADY PROMOTION S.R.L., se va proceda la o rambursare ce va fi convenită între părţi de până la 100% din valoarea lucrării livrate cu întârziere.

12. Greşelile prezente într-o porţiune a traducerii nu vor constitui, în nici o situaţie, un motiv de punere la îndoială a întregii traduceri. STEADY PROMOTION S.R.L. îşi rezervă dreptul de a opera modificări în astfel de cazuri.

13. Nu vor fi luate în considerare decât acordurile scrise între părţi. Tribunalul Municipiului Bucureşti va fi competent pentru orice litigii. În eventualitatea neefectuării plăţii, orice reprezentare şi reproducere parţială sau totală a traducerii va fi ilegală. STEADY PROMOTION S.R.L. îşi rezervă dreptul de a solicita clientului care foloseşte materiale neplătite să efectueze imediat plata traducerii şi să ofere, după caz,.compensaţii pentru dreptul de autor.